APPLICATION SECURITY ERROR !!!

This error has occured for one of the following reasons:

  • You have used Back/Forward/Refresh button of your Browser.
  • You have kept the browser window idle for a long time.
  • You have logged in iBanking from another browser window or from mBanking on different device.
  • You are accessing the application URL from a saved or static page.
  • The access to the application is disabled. Contact the Bank Administrator.
LỖI BẢO MẬT !!!

Lỗi đã xảy ra do một trong những nguyên nhân sau:

  • Quý khách đã sử dụng các chức năng Back, Forward hoặc Refresh trong trình duyệt của mình.
  • Quý khách đã để cửa sổ trình duyệt trong một thời gian dài mà không thao tác.
  • Quý khách đã đăng nhập vào iBanking từ một cửa sổ trình duyệt khác hoặc từ ứng dụng mBanking trên một thiết bị di động khác.
  • Quý khách đang truy cập ứng dụng từ một trang web đã được lưu hoặc từ một trang web tĩnh.
  • Quý khách đã click chuột nhiều lần, liên tục trên chương trình.
Login/Đăng nhập