LỖI BẢO MẬT !!!  APPLICATION SECURITY
ERROR !!!
Lỗi đã xảy ra do một trong
những nguyên nhân sau: 
Error has occurred
for one of following reasons
  • Quý khách đã sử dụng các chức năng Back, Forward hoặc Refresh trong trình duyệt của mình
  • Quý khách đã để cửa sổ trình duyệt trong một thời gian dài mà không thao tác
  • Quý khách đã đăng nhập vào Sacombank iBanking từ một cửa sổ trình duyệt khác
  • Quý khách đang truy cập ứng dụng từ một trang web đã được lưu hoặc từ một trang web tĩnh
  • Quý khách đã click chuột nhiều lần, liên tục trên chương trình
  • You have used Back/Forward/Refresh button of your Browser
  • You have kept the browser window idle for a long time
  • You have logged in from another browser window
  • You are accessing the application URL from a saved or static page
  • You have clicked twice or more while a previous request was still not completed